Školský špeciálny pedagóg

   • Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Nikola Smikalová

    Kontakt: nikasmikalova@gmail.com

    Konzultačné hodiny: Utorok: 13:30-14:30, príp. podľa dohody

    Pracovné činnosti zabezpečované školským špeciálnym pedagógom:

    1. Odborná činnosť so žiakmi

    • zabezpečovanie špeciálno-pedagogickej podpory (pre žiakov so ŠVVP, pre žiakov so SZP, s poruchami správania)
    • reedukačná činnosť
    • podieľanie sa na vytváraní, aktualizácii a realizácii IVP žiakov so ŠVVP
    • pomoc pri adaptácii na školské prostredie

    2. Spolupráca s pedagógmi

    • spolupráca s triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi pri tvorbe IVP
    • hľadanie vhodného prístupu k integrovanému žiakovi
    • priebežné konzultácie s triednymi učiteľmi o zvolenom postupe a napredovaní žiaka v učebnom procese
    • spolupráca s výchovným poradcom pri zjednocovaní výchovných vplyvov na integrovaných žiakov

    3. Spolupráca s rodičmi

    • individuálne konzultácie v dohodnutom termíne, rady a informácie rodičom integrovaných žiakov
      

    4. Spolupráca s centrami psychologických a špeciálnopedagogických služieb

    5. Preventívna a depistačná činnosť

    • vyhľadávanie a identifikácia žiakov so ŠVVP ako aj nadaných žiakov
    • pozorovanie problémových, zaostávajúcich  a rizikových žiakov
    • účasť na zápise detí do prvého ročníka s cieľom identifikovať rizikových žiakov
    • pomoc pri adaptácii nových žiakov

    6. Metodicko- odborná činnosť

    • koordinácia úprav učebných materiálov pre žiakov so ŠVVP
    • sprostredkovanie informácií o jednotlivých žiakoch ostatným zainteresovaným pedagógom
    • spolupráca s poradenskými zariadeniami
    • koordinácia práce asistentov učiteľa a používanie kompenzačných pomôcok

    7. Administratívna a dokumentačná činnosť

    • zabezpečovanie dokumentácie žiakov so ŠVVP