• Štatút školského parlamentu

     Základné ustanovenia

     Názov: Školský parlament, skrátene ŠP

     Sídlo: Základná škola s materskou školou, Demandice 131, 935 85

     Školským parlamentom vedieme žiakov k tomu, aby sa sami naučili rozlišovať kladné a záporné stránky života a vyberať z nich také podnety, ktoré prispievajú ku kladnému rozvoju ich osobnosti, k aktivite a zodpovednosti.

      

     Článok I

     Pôsobnosť a poslanie školského parlamentu

     Školský  parlament  tvorí  medzičlánok  medzi  žiakmi, učiteľmi a vedením školy. Poslaním parlamentu je riešenie výchovno-vzdelávacích problémov, navrhovanie opatrení na zlepšenie všetkých činností na škole, vylepšenie vzájomných vzťahov medzi žiakmi a pedagogickými pracovníkmi, hľadanie spoločných postupov pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov.

     Školský parlament je samosprávna skupina detí, ktorí ako zástupcovia svojich spolužiakov vyjadrujú ich názory a záujmy na pôde školského parlamentu, predkladajú návrhy na nové aktivity v škole a  hľadajú riešenia aktuálnych problémov.

      

     Článok II

     Činnosť školského parlamentu

     1. Školský parlament sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje.
     2. Školský parlament rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy. Zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a k vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok.
     3. Školský parlament prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.
     4. Školský parlament iniciuje školskú záujmovú činnosť.
     5. Školský parlament sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.
     6. Školský parlament je schopný uznášať sa, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na jeho platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov školského parlamentu.
     7. Školský parlament zasadá za účasti koordinátora z radov pedagógov raz za mesiac. V prípade potreby sa môže stretnúť opakovane.
     8. O činnosti školského parlamentu sa raz polročne vyhotoví správa.

      

     Článok III

     Zloženie školského parlamentu a voľba zástupcov žiakov školského parlamentu

     1. Školský parlament je zložený zo zástupcov žiakov z 3. – 9. ročníka.
     2. Školský parlament má 7 členov.
     3. Členmi školského parlamentu sa stávajú žiaci, ktorí v ňom chcú pracovať.
     4. V školskom parlamente nemusí mať zastúpenie každá trieda.
     5. Zástupcovia žiakov sú volení v triednych kolektívoch v počte 1 zástupca žiakov.
     6. Zástupcovia žiakov si spomedzi seba zvolia predsedu tajným hlasovaním.
     7. Z každej voľby sa robí zápisnica.
     8. Predsedom školského parlamentu sa stáva žiak, ktorý v tajnom hlasovaní získa najväčší počet hlasov.
     9. Členstvo v školskom parlamente zaniká vystúpením na vlastnú žiadosť alebo vylúčením z dôvodu opakovanej úmyselnej neúčasti a preukázaním nezáujmu člena o prácu v školskom parlamente alebo ukončením štúdia na základnej škole.

      

     Článok IV

     Práva a povinnosti člena školského parlamentu

     Člen má právo:

     1. voliť a byť volený,
     2. navrhovať kandidátov na funkciu predsedu,
     3. byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania školského parlamentu a slobodne sa k nim vyjadrovať,
     4. hlasovať o všetkých uzneseniach školského parlamentu,
     5. predkladať na rokovanie školského parlamentu vlastné námety.

      

     Člen má povinnosť:

     1. zúčastňovať na zasadnutiach,
     2. zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi,
     3. informovať svojich spolužiakov o uzneseniach školského parlamentu.

      

     Článok V

     Povinnosti predsedu školského parlamentu

     1. Predseda je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť žiackej školskej rady, koná v jej mene a zastupuje školský parlament v rokovaniach s vedením školy.

     2. Predseda zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia školského parlamentu.

      

     Článok VI

     Finančné zabezpečenie

     Školský parlament nemá vlastný majetok.

     Náklady na činnosť školského parlamentu sa po dohode s riaditeľkou školy uhrádzajú z rozpočtu školy.

      

     Záverečné ustanovenie

     Tento štatút bol prerokovaný a schválený 21. 9. 2022 na zasadnutí školského parlamentu a od tohto dňa nadobúda účinnosť.

      

      

     Koordinátor ŠP: Mgr. Zuzana Sádovská

     Riaditeľka školy: Mgr. Frederika Bieleková