• Výchovná poradkyňa:

     Mgr. Iveta Miklóšová

     Konzultačné hodiny: 

     Pre žiakov – pondelok 13,30-14,30

     Pre rodičov – utorok 13,30-14,30

      

     Pre školský rok 2022/2023 sú pre oblasť výchovného a kariérového poradenstva stanovené tieto hlavné úlohy: 

       1. S pedagogickými pracovníkmi školy a so špeciálnym pedagógom na škole spolupracovať vo výchovnom pôsobení proti rôznym formám intolerancie (diskriminácia, rasizmus, antisemitizmus).
       2. V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa z roku 1991 zabezpečovať aktívnu ochranu žiakov pred sociálno – patologickými javmi. Spoluprácou s triednymi učiteľmi, školskou špeciálnou pedagogičkou a ďalšími pedagogickými pracovníkmi priebežne monitorovať zmeny v správaní žiakov a tak pôsobiť proti všetkým formám diskriminácie. Okamžite riešiť vyskytujúce sa prejavy šikanovania. V rámci činnosti výchovného poradenstva sa zamerať na riešenie prejavov problémového správania sa žiakov, resp. prejavov šikanovania a spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní nielen v oblasti represívnej, ale aj preventívnej. Konkrétne využívať spoluprácu s Obvodným oddelením PZ v Šahách, resp. s Okresným oddelením PZ v Leviciach.
       3. V závažných problémoch žiakov s rodinnou kauzalitou tiež kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, podľa potreby lekára – pediatra alebo odborného lekára. Podľa možností spolupracovať s miestnou samosprávou.
       4. V rozvíjaní výchovného pôsobenia a prevencie sociálno-patologických javov na škole rozvíjať spoluprácu s CPPPaP v Leviciach, prípadne inými odbornými inštitúciami. Využívať odborné zázemie Centra ochrany detí.
       5. Prevencia a ochrana žiaka pred sociálno-patologickými javmi a formovanie jeho mravného vývinu.
       6. V súlade s programom ochrany žiakov pred sociálno-patologickými javmi, spoluprácou s triednymi učiteľmi a CPPPaP v Leviciach uskutočniť cyklus aktivít zameraných na elimináciu a likvidáciu vyskytujúcich sa prípadov šikanovania a iných výchovných problémov.
       7. Podieľať sa na riešení najvýraznejších výchovných priestupkov. V tejto súvislosti využívať činnosť špeciálnej pedagogičky v spolupráci s triednymi učiteľmi a rodičmi žiakov.
       8. Realizovať kariérové poradenstvo na škole najmä a úzko spolupracovať s kariérovým poradcom pôsobiacim na CPPPaP Levice s kompetenciou vykonávať najmä diagnostiku, koordinovať informácie o potrebách trhu práce a metodicky usmerňovať kariérové poradenstvo a kariérovú výchovu v školách a školských zariadeniach vo svojej územnej pôsobnosti.
       9. Sprístupňovať všetkým žiakom informácie, ktoré môžu ovplyvniť ich rozhodnutie o budúcom štúdiu alebo kariére a ponúkať im zároveň testovanie zamerané na zisťovanie predpokladov pre budúce štúdium.
       10. Osobitne sa zamerať na posilnenie poradenstva pri voľbe ďalšieho štúdia skupín žiakov, ktorým hrozí predčasné ukončenie školskej dochádzky a zefektívniť kooperáciu rodiny a školy s cieľom zvýšiť motiváciu žiakov dosiahnuť stupeň nižšieho stredného vzdelania.
       11. Pri žiakoch so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami včasne identifikovať špecifiká kariérového vývinu a brať ohľad na charakteristiku jednotlivých druhov zdravotných postihnutí/znevýhodnení/vývinových porúch a v tejto súvislosti intenzívne spolupracovať s príslušnými OZ a inštitúciami (napr. CŠPPP)
       12. Podporovať rozhodovanie žiakov o budúcom štúdiu alebo kariére podľa požiadaviek trhu práce a s týmto cieľom spolupracovať so zamestnávateľmi SŠ, s ÚPSVaR SR Levice a osobitne podporovať záujem žiakov o štúdium v systéme duálneho vzdelávania v rámci odborného vzdelávania a prípravy na stredných školách.
       13. V oblasti profesionálnej orientácie žiakov naďalej efektívne využívať spoluprácu s rodičmi i inštitúciami ovplyvňujúcimi záujmy žiaka o ďalšie štúdium. Konkrétne sa zamerať na spoluprácu s CPPPaP v Leviciach, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Leviciach, zamestnávateľskými a zamestnaneckými organizáciami.
       14. Naďalej realizovať individuálne konzultácie s rodičmi, využívať rodičovské združenia a umožniť uskutočňovať individuálne návštevy detí a rodičov na niektorých stredných školách, prostredníctvom ich vyhlásených dní otvorených dverí. Pri ich organizovaní vychádzať predovšetkým zo záujmov žiakov o stredoškolské štúdium.
       15. V práci so žiakmi končiacimi školskú dochádzku v prvom rade uskutočňovať individuálne konzultácie. Priebežne zisťovať ich záujmy o ďalšie štúdium a v tomto smere im poskytovať potrebné informácie formou konzultačných hodín, nástenných novín a rôznych propagačných materiálov.
       16. V rámci výchovného poradenstva poskytovať žiakom informácie o dobrovoľníctve, ako jednom zo spôsobov získavania a rozvoja nových zručností, kompetencií a skúsenosti, ktoré môžu prispievať k ich informovanému rozhodnutiu sa pre určité povolanie alebo k výberu ďalšieho študijného zamerania.
       17. Pri profesionálnej orientácii žiakov využívať informácie z www.profsme.sk   https://www.cvtisr.sk/skolstvo/https://www.minedu.sk/profilove-predmety-na-prijimacie-skusky-na-stredne-skolyhttp://www.svs.edu.sk/proforient.aspx http://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx  a zdroje informácií, poradenské hry z www.komposyt.skwww.vudpad.sk 
       18. Poskytovať žiakom  informácie o možnostiach duálneho vzdelávania na jednotlivých školách. Usmerňovať ich pri vypĺňaní prihlášok na duálne vzdelávanie.
       19. Spolupracovať so SŠ poskytujúcimi duálne vzdelávanie, zamestnávateľmi a ÚPSVaR s cieľom vzbudiť záujem žiakov o študijné a učebné odbory v súvislosti s požiadavkami trhu práce. Rešpektovať individuálne záujmy a danosti jednotlivých žiakov.
       20. Viesť evidenciu žiakov navštevujúcich príslušný ročník s vyšším rokom školskej dochádzky, žiakov s odkladom školskej dochádzky a žiakov, ktorí z iných príčin nastúpili neskôr na základnú školu.
       21. V prípade nemožnosti korigovania správania žiakov pedagogickými postupmi spoluprácou s triednymi učiteľmi, špeciálnym pedagógom a CPPPaP v Leviciach zabezpečiť pre tých žiakov odborné psychologické vyšetrenie.
       22. V súvislosti s riešením vyskytujúcich sa výchovno-vzdelávacích problémov žiakov viesť osobitnú evidenciu žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia, poruchami správania a integrovaných žiakov (žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami). Pre túto úlohu využívať schválené metodické materiály. Úzko spolupracovať so špeciálnym pedagógom na škole.
       23. Zavádzať aktivizujúce metódy rozvíjajúce kľúčové kompetencie žiakov s dôrazom na stimuláciu činnostného učenia sa a rozvoj kritického myslenia (napr. konštruktivistické metódy).
       24. Vytvárať priaznivú klímy školy a formovať priateľské a empatické vzájomné vzťahy medzi pedagogickými a odbornými zamestnancami a žiakmi.
       25. Odstraňovať bariéry vo vzdelávaní menej úspešných žiakov dôsledným vypracovaním systému včasného varovania o rizikových skupinách a uplatňovaním systému ich podpory, identifikovať faktory vedúce k predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky, pomáhať im pri prekonávaní prekážok vytvorených vzdelávacím systémom.
       26. Rozvíjať svoju odbornú úroveň v oblasti kariérneho poradenstva a práce so žiakmi so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami.
       27. Poskytovať odbornú pomoc triednym učiteľom pre prácu so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

     Úlohy trvalé, uskutočňovať priebežne:

              V priebehu celého šk.r.2022/2023 aktívne spolupracovať s CPPPaP v Leviciach, s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, s triednymi učiteľmi, s ostatnými pedagógmi, so školským špeciálnym pedagógom na našej škole a s rodičmi žiakov 1. – 9. ročníka,

                  Zúčastňovať sa porád výchovných poradcov kariérových poradcov, zabezpečovať prenos informácií pedagógom a žiakom.

                     Uskutočňovať proces profesijnej orientácie a voľby povolania žiakov. Sprístupňovať všetkým žiakom informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie.

              Spolupracovať na integrácii žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – spolupráca so školským špeciálnym pedagógom na našej škole.

              Realizovať informačné a odborné vystúpenia na pedagogických radách, koordinovať činnosť triednych učiteľov.

               Realizovať preventívne aktivity v rámci prevencie nežiaducich javov, ako sú šikanovanie, zvyšovanie násilia, agresivity medzi žiakmi, trestná činnosť - beseda s policajtom, so psychológom.

              Venovať osobitnú pozornosť žiakom z prostredia ohrozeného sociálno-patologickými javmi, u ktorých možno predpokladať zvýšené riziko sociálno-patologického vývinu a vzniku drogovej závislosti. Uskutočňovať pohovory s týmito žiakmi, príp. s ich rodičmi. Podieľať sa na aktivitách organizovaných koordinátorom protidrogovej výchovy na našej škole.

              Uskutočňovať výchovu k manželstvu a rodičovstvu, formovať kladné city u žiakov – prostredníctvom rozhovorov so žiakmi o predstavách o ich budúcom povolaní a živote.

               Monitorovať zmeny v správaní detí a v prípade oprávneného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania či ohrozovania mravného vývinu dieťaťa a riešiť problém v súčinnosti s príslušnými orgánmi.

               Pomáhať deťom v prevencii problémového vývinu, pri voľbe štúdia a povolania i v prevencii delikventného vývinu. Poskytovať poradenskú a informačnú pomoc žiakom, pedagógom ZŠ a zákonným zástupcom žiakov.

               Uskutočňovať opatrenia na zamedzenie a eliminovanie šikanovania zo strany spolužiakov. V prípade podozrenia spolupracovať s rodičmi žiakov a s orgánmi činnými v trestnom konaní.

              Pri prerokovávaní závažných problémov rokovať s rodičmi žiaka, za prítomnosti vedenia školy urobiť písomný záznam.

              Zavádzať nové informačné technológie do práce výchovného poradcu, uplatňovať individuálny prístup k žiakom, nepodceniť osobný kontakt a rozhovor v procese získavania dôvery žiaka.

               V súlade s Dohovorom o právach dieťaťa podporovať a umožňovať rešpektovanie názorov žiakov a ich účasti vo všetkých oblastiach, ktoré sa ich v rámci školy dotýkajú.